0 (212) 855 16 15

Kurumsal

Çorap Kategorileri

Genel İşlem Şartları

Sev-Al Çorap Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
GENEL İŞLEM ŞARTLARI


1.Önsöz

İşbu " Genel İşlem Şartları" (bundan sonra "GİŞ" olarak anılacaktır) Sev-Al Çorap Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra, satın alma siparişine göre "biz", "bizi", “bize” veya "Tedarikçi" olarak, şirket adı ve adresi ile anılacaktır) ile mal temini için akdedilen her türlü sözleşmeye münhasıran uygulanacaktır.
Bizim mal temini için böyle bir sözleşme akdettiğimiz taraf bundan böyle "Alıcı" olarak anılacaktır.
Tedarikçi ve Alıcı ayrı ayrı veya birlikte "Sözleşme Tarafları" veya "Taraflar" olarak anılacaktır.


2. Genel Hükümler

2.1. Alıcı ile aramızda akdedilen her türlü sözleşmenin içeriği, bizim teklif(ler)imizde ve alıcının sipariş(ler)inde düzenlenen münferit sözleşmelere ek olarak bu GİŞ’te düzenlenen koşullara tabi olacaktır.
2.2. Böyle bir sözleşmenin akdedilmediği hallerde, yalnızca işbu GİŞ’te düzenlenen koşullar taraflar arasındaki sözleşmeyi oluşturur.
2.3. Gelecekte sözlü veya yazılı olarak verilecek her türlü teklif, tarafımızdan bu hükme özel olarak referans yapılmak zorunda olmaksızın, işbu GİŞ’e tabi olacaktır.


3. Siparişlerin Verilmesi

3.1. Satın almak istenilen malların cins ve miktarlarını içerir sipariş listesi açık bir şekilde bize iletilecek olup, ürün miktarının cins ve tespitinde Alıcı’nın gönderdiği bahse konu Sipariş Listesi esas alınacaktır.
3.2. Siparişler, ancak bizim tarafımızdan usulüne uygun şekilde imzalanarak yazılı olarak kabul edildiğinde, hukuken bağlayıcı sayılacaktır. Her bir sipariş ayrı bir sözleşme niteliğinde olacaktır.
3.3. Taraflar, aksi öngörülmemişse, Taraflardan birine ait hukuken önem taşıyan beyan ya da bildirimlerin de elektronik olarak iletilebileceğini, kabul etmektedirler. Ancak, bu beyan ya da bildirimlerden herhangi biri, tesislerimize, resmi çalışma saatleri dışında ulaşırsa, bir sonraki iş gününün resmi çalışma saatlerin başlangıcına kadar alınmış sayılmayacaktır.
Bizim resmi çalışma saatlerimiz Pazartesi’den Cuma’ya kadar 9:00 ile 18:00 arasıdır.
3.4. Siparişin kabulünden hemen sonra Tedarikçi siparişin yazılı teyidini iletir. Tedarikçi, siparişin alınmasından itibaren bir ay içerisinde siparişi kabul etmezse, sipariş geri çekilebilir.


4. Fiyatlar / Teklifler

4.1 Tedarikçi tarafından Alıcı’ya sunulan her bir teklif 10 gün süre içerisinde Alıcı tarafından kabul edilmediği takdirde geçerliliğini kaybedecektir.
4.1. Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlar, ambalajlama dâhil ve siparişlerimizde INCOTERMS 2000’e uygun olarak belirtilen teslim koşullarına dayalı olarak sabitlenmiş sayılacaktır.


5. Teslim ve Hizmetler

5.1. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, teslimat alıcının siparişte belirttiği varış yerine yapılacaktır. Ürünler INCOTERMS’e uygun olarak, siparişte belirtilen ambalajlama yapılarak , yine siparişte belirtilen teslim şekline uygun olarak gerçekleştirilecektir.
5.2. Alıcının öngörülen tarihte teslim alamaması halinde, bunu, en geç teslim tarihinden sekiz gün önce Tedarikçiye ileterek depolama ücretini karşılamak zorundadır. Bu durumda, teslim tarihi alıcının teslim alamaması süresi kadar uzatılır.
5.3. Alıcı tesislerinde mal teslim alırken güvenlik, çevre ve yangından korunma ile ilgili, çalışanlar dışındaki kişiler için yürürlükte bulunan güncel talimatlara uyacaktır.


6. Faturalama ve Ödeme Koşulları

6.1. Tarafımızca düzenlenmiş olan faturalara kural olarak, faturaların Alıcı’ya tebliğ edildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde itiraz edilmemesi durumunda, Alıcı faturada belirlenen tutarları kabul etmiş sayılacaktır.
6.2. Aksi kararlaştırılmadığı sürece her halde en geç fatura tarihinden ve teslimatın yapılmasından itibaren 120 gün içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde Alıcı’nın temerrüdü söz konusu olacaktır. Temerrüt durumunda yasal faiz işlemeye başlayacaktır.
6.3. Sevkiyattan İmtina
Sözleşmenin akdedilmesinden sonra Alıcının yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin ve özellikle borcunu ifa edemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tedarikçi, üzerinde mutabakata varılan sevkiyatları gerçekleştirmekten imtina edebilir. Bu durumda Alıcı’ya borcunu ifa etmesi veya bu borca ilişkin teminat göstermesi için makul bir süre verilecektir. Alıcı’nın bu süre içerisinde de borcunu ifa edememesi durumunda Tedarikçi sözleşmeden dönebilir.
Tedarikçinin devam etmekte olan ticari ilişkide zamanaşımına uğramamış ve aynı zamanda muaccel olan tüm alacaklarını tahsil etme yetkisi geçerliliğini korur.
Ayrıca, Tedarikçi ödeme gecikmelerine bağlı olarak, teslim edilen malların uygun bir süre içerisinde iadelerini talep edilebilir ve bu iade sözleşmeden dönme anlamına gelmez.
6.4. Ödemeler aşağıdaki şekillerde yapılabilecektir:
a)Banka havalesi yoluyla
b)Faktoring şirketi veya banka teminatı yoluyla


7. Gecikmeler

7.1. Tedarikçi, ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme kapsamında öngörülen teslim sürelerine uymazsa, (mücbir sebep durumları hariç) bir ek süre tanınır ve bu ek süre içerisinde teslimat gerçekleşmezse, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
7.2. Ürünlerin sözleşme kapsamında tesliminde (kısmen ya da tamamen) gecikme olacaksa, Tedarikçi bunu derhal bildirmekle yükümlü olacaktır. Bu halde, Tedarikçi gecikmenin nedenlerini ve teslimatın tamamlanması için önerilen zaman çizelgesini belirtmelidir.


8.Mücbir Sebep

8.1. Genel kabul görmüş ve aşağıda sayılan Fors – Majör durumlarında, hizmetlerin ve işlerinin aksaması halinde Tedarikçi sorumlu tutulamaz.
(a) Savaş hali
(b) Tabii afetler
(c) Genel grevler
8.2 Tedarikçi böyle bir durumu karşı tarafa bildirmek durumundadır. Taraflar mücbir sebep durumunda ürünlere ve hizmetlere gelebilecek hasar ve zararları en aza indirmek için mümkün olan tüm çabayı göstereceklerdir.


9. Sınai Mülkiyet Hakları

9.1. Tedarikçi kendi tarafından sağlanan malın herhangi bir satış kısıtlamasına tabi olmadığını garanti eder.


10. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

10.1. Bu anlaşma kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacaktır. Bu aynı zamanda işbu sözleşmenin kurulması ve etkisi devam eden hukuki sonuçları için de geçerli olacaktır. CISG (Uluslararası Satışlara İlişkin Birleşmiş Milletler Hukuku – Malların Uluslararası Satışına İlişkin Konvansiyon) hariç tutulacaktır.
10.2. Bu sözleşmeden kaynaklanan veya siparişlerimiz ile ilgili olarak doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


11. Bölünebilirlik

11.1. Bu genel işlem şartlarından birinin veya bir kısmının geçersiz olması veya gelecekte geçersiz hale gelmesi durumunda, geri kalan şartlar ve bölümlerin geçerliliği devam edecektir. Aynı hüküm bir sözleşme boşluğunun bulunması halinde de geçerlidir.


12. Zamanaşımı

12.1. Aksine mutabık kalınmadığı hallerde alıcının tarafımıza karşı Genel İşlem Şartlarından kaynaklanan hakları 1 (bir) yılsonunda zamanaşımına uğrar.

Paylaş